شماره تلفن های تماس با مسئولین شهرداری قاین

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

1

مجید کهن ترابی

سرپرست شهرداری قاین

32566064

2

محمد نوروزی

معاون اداری و مالی

32566219

3

مجید کهن ترابی

 مدیر حراست

32566064

4

مهدی حمیدی بیناباج

مدیر امور اداری و کارگزینی ،

روابط عمومی

32566221

5

مهدی ایوبی

مدیر حوزه شهرسازی

32566211

6

یدالله عباسپور اسفدن

رئیس سازمان حمل و نقل همگانی

32531410

7

محمدرضا صادقی

مدیر بافت فرسوده

32566207

8

ابوالحسن خزاعی نیا

مدیر  امور مالی و ذیحساب

32566222

9

مهدی برنا

مدیر عمران

32566210

10

سعیدرضا مطهری

مدیر خدمات شهری

32566210

11

محمود قاصری

مدیر فضای سبز

32566201

16

مهدی آبیاری

مدیر واحد حقوقی

32566201

17

حسن ثابتی

امور قراردادها

32566220

18

برات اسدالهی

کارپردازی

32566216

19

فاکس شهرداری قاین

 پیش شماره 056

32566024